حوزه های پیشرفته جامعه شناسی مجموعه علوم اجتماعی دکتری

فهرست مطالب:

مقدمه

گفتار اول:جامعه شناسی سیاسی و قدرت

گفتار دوم:جامعه شناسی انقلاب

گفتار سوم:جامعه شناسی جنبش های اجتماعی

گفتار چهارم:جامعه شناسی تغییرات اجتماعی و جهانی شدن 

گفتار پنجم:جامعه شناسی توسعه

گفتار ششم:جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها

گفتار هفتم:جامعه شناسی صنعتی و کار و شغل

گفتار هشتم:جامعه شناسی سازمان ها

گفتار نهم:جامعه شناسی قشر بندی و نا برابریهای اجتماعی

گفتار دهم:جامعه شناسی روستایی

گفتار یازدهم:جامعه شناسی شهری

گفتار دوازدهم:جامعه شناسی ادبیات 

گفتار سیزدهم:جامعه شناسی خانواده

گفتار چهاردهم:روان شناسی اجتماعی

گفتار پانزدهم:جامعه شناسی آموزش و پرورش

گفتار شانزدهم:جامعه شناسی دین

گفتار هفدهم:جامعه شناسی انحرافات 

گفتار هجدهم:جامعه شناسی پزشکی و بهداشت

گفتار نوزدهم:سرمایه و اعتماد اجتماعی

گفتار بیستم:جامعه شناسی ورزش

گفتار بیست و یکم:سایر حوزه ها 

سوالات کنکور

پاسخنامه تست های کنکور

انتشارات

ماهان

مولف نظام بهرامی کمیل

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را در آدرس بار مرور گر خود کپی کنید:

https://rayabook.net/bookid/30515

/ 0 نظر / 3 بازدید