روانسنجی ( سنجش و اندازه گیری )

 

فهرست مطالب:

فصل اول:سابقه تاریخی سنجش و اندازه گیری و روان سنجی 

فصل دوم:اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش و پرورش 

فصل سوم:امتحان

فصل چهارم:تهیه پرسش های امتحان 

فصل پنجم:اجرای امتحان

فصل ششم:آزمون و انواع آن

فصل هفتم:تجزیه و تحلیل پرسش های آزمون 

فصل هشتم:روائی آزمون

فصل نهم:اعتبار آزمون

فصل دهم:نرم یا هنجار

فصل یازدهم:آزمون های هوشی

فصل دوازدهم:آزمون های شخصیت 

پیوست

منابع و ماخذ

انتشارات

پوران پژوهش

مولف نصرالله فرجی

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید 

https://rayabook.net/bookid/30811

/ 0 نظر / 13 بازدید