ارزشیابی شخصیت

فهرست مطالب:

بخش اول: شخصیت

بخش دوم: مشاهده و انواع آن

بخش سوم: مصاحبه

بخش چهارم: آزمونهای عینی، پرسشنامه ها

بخش پنجم: کاربرد مقیاسهای هوشی در تشخیص و ارزشیابی شخصیت

بخش ششم: روش های فرافکن

انتشارات

دانشگاه تهران

مولف ولی الله اخوت - لقمان دانشمند برای سفارش یا اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید
02166414040

/ 0 نظر / 22 بازدید