مدیریت نشان(نام تجاری) و بلیت فروشی در سازمان های ورزشی

فهرست مطالب:

فصل اول:تعاریف,مفاهیم و مبانی نظری نام تجاری ورزشی 

فصل دوم:عوامل موثر بر نام تجاری

فصل سوم:مدیریت استراتژیک نام های تجاری ورزشی

فصل چهارم:نام تجاری و سهم آن در دارایی های نامشهود سازمان های ورزشی

فصل پنجم:انحصار مالکیت محصول و نام تجاری در ورزش

فصل ششم:آشنایی با تحقیقات در حوزه نام تجاری ورزشی 

فصل هفتم:مدیریت بلیت فروشی در ورزش

پاسخنامه خودآزمایی چهار گزینه ای 

منابع

انتشارات

دانشگاه پیام نور

مولف دکتر مهرداد محرم زاده-محسن وحدانی

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید 

https://rayabook.net/bookid/30807

/ 0 نظر / 19 بازدید