کاربرد نرم افزار SPSS در علوم ورزشی

فهرست مطالب:

فصل اول:آشنایی با نرم افزار SPSS

فصل دوم:استفاده از داده ها در نرم افزار SPSS

فصل سوم:توزیع فراوانی و شاخص های توصیفی در نرم افزار SPSS

فصل چهارم:تهیه انواع نمودار ها با نرم افزار SPSS

فصل پنجم:خروجی تحلیل ها در نرم افزار SPSS

فصل ششم:بررسی همبستگی داده ها با نرم افزار SPSS

فصل هفتم:تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS

فصل هشتم:تعیین روایی و پایایی با نرم افزار SPSS

فصل نهم:تحلیل آزمون های تی-استودنت با نرم افزار SPSS

فصل دهم:تحلیل واریانس یک طرفه(آنوا) و آزمون های تعقیبی با نرم افزار SPSS

فصل یازدهم:تحلیل مجذور کای با نرم افزار SPSS

فصل دوازدهم:تحلیل روش های آماری غیرپارامتریک با نرم افزار SPSS

فصل سیزدهم:تحلیل اندازه گیری های تکراری با نرم افزار SPSS

فصل چهاردهم:تحلیل عاملی با افزار SPSS

واژه نامه انگلیسی به فارسی

پیوست ها

منابع

انتشارات

دانشگاه پیام نور

مولف دکتر لقمان کشاورز-دکتر ابوالفضل فراهانی

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید 

https://rayabook.net/bookid/30809

/ 0 نظر / 20 بازدید