کتاب رایا

کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی باکتری های پروبیوتیک گیاهی

خرید کتاب

دانشگاه تهران
مسعود احمدزاده

کنترل بیولوژیک در مدیریت بیماری های گیاهی جایگاه بسیار مهمی دارد و با وجود تاریخچة به نسبت طولانی، در سال های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. با توجه به جهت گیری های سیستم های جدید کشاورزی و تأکید بر کشاورزی ارگانیک  یا تعبیری دقیق تر، کشاورزی زیستی ، استفاده از عوامل میکروبی به خصوص باکتری های پروبیوتیک گیاهی به عنوان گزینه و پاسخی مناسب برای پاسخ به این مطالبة تاریخی بشر و مقابله با بسیاری از عوامل زیستی و حتی غیرزیستی که توسعة کمّی و کیفی تولیدات گیاهی را تهدید می کنند، مطرح شده است. دانش کنترل بیولوژیک در دنیا با شتاب زیاد در حال توسعه است و دستاوردهای علمی محققان و دانشمندان این حوزه حجم وسیعی از داده ها و اطلاعات مهم در زمینة اکولوژی ملکولی روابط پیچیده میکروبی و نیز روابط متقابل آنها با گیاهان را تولید کرده اند که به طور قطع پاسخگوی بسیاری از پرسش ها و ابهامات در مسیر توسعه و کاربرد کنترل بیولوژیک در عرصه کشاورزی است.

برای اطلاعات بیشتر برروی عکس کلیک کنید

+   رایا ; ٩:٥۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٧ امرداد ،۱۳٩٤

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir